فیله ماهی حلوا سیاه تازه

670,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

330,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

450,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

600,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

550,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

220,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

240,000 تومان

ماهی هامور تازه

400,000 تومان
مكان گيرنده

فیله ماهی راشکو تازه

800,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

620,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

300,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

1,300,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

600,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

420,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

430,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

350,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

400,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

500,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

450,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

270,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

380,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

650,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

380,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

400,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

220,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

480,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

195,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

300,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

350,000 تومان
میگو

خاویار بلوگا بیست گرمی

152,000 تومان
حراج! مكان گيرنده

خاویار بلوگا پنجاه گرمی

496,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا sevruga پانزده گرمی

90,000 تومان
حراج! مكان گيرنده

خاویار سوروگا sevruga ده گرمی

60,000 تومان
حراج! مكان گيرنده

خاویار سوروگا بیست گرمی

120,000 تومان
حراج! مكان گيرنده

خاویار سوروگا پنجاه گرمی

300,000 تومان
حراج! مكان گيرنده

خاویار سوروگا سی گرمی

220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

فیله کفال دریایی

290,000 تومان
ماهی کفال

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد ۷۵۰ گرمی

135,000 تومان
مكان گيرنده

ماهی دودی آزاد پرورشی

140,000 تومان
مكان گيرنده

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

350,000 تومان

ماهی سفید دودی

320,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

93,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

185,000 تومان
حراج!