فیله ماهی راشکو تازه

1,500,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

440,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

300,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

1,300,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

420,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

430,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

290,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

580,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

500,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

450,000 تومان
ماهی هامور

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی شیر منجمد

420,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

280,000 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

300,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

350,000 تومان
میگو

ماهی سفید دودی

320,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

93,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

185,000 تومان
حراج!

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

385,000 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

185,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

185,000 تومان
حراج!

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

62,000 تومان
حراج!

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

78,000 تومان

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

90,000 تومان
حراج!

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

68,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

89,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

23,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله تیلاپیا منجمد

430,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی هوکی منجمد

60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

170,000 تومان
میگو

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان