میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

150,000 تومان
میگو

میگو پوست کنده (PD)

130,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

160,000 تومان
میگو