میگو ۵۰۰ گرمی ۹۰-۷۱

55,500 تومان

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

55,000 تومان
میگو

میگو شمش (با سر و پوست )سایز ۳۰-۴۰ منجمد

60,500 تومان
میگو

میگو شمش (با سر و پوست)سایز ۲۰-۳۰ منجمد

51,700 تومان
میگو

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو پوست کنده (PD)

52,000 تومان69,000 تومان

میگو سایز ۴۱-۵۰ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان