فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

98,000 تومان

فیله کفال دریایی

ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

220,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

115,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

270,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

190,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

210,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

85,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

ماهی ازون برون

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

75,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

120,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

185,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

120,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

ماهی حلوا سفید تازه کامل

130,000 تومان

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

160,000 تومان
میگو