فیله کفال دریایی

690,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

670,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

200,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

400,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

7,800,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

550,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

280,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

310,000 تومان

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

480,000 تومان

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

270,000 تومان

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

450,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

380,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

580,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

200,000 تومان
ماهی کوتر

ماهی سفید دودی

320,000 تومان
ماهی-دودی

فیله اوزون برون تازه

700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

160,000 تومان
میگو