فیله ماهی راشکو تازه

1,500,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

620,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

300,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

1,300,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

600,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

420,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

430,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

350,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

580,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

500,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

450,000 تومان
ماهی هامور

فیله تیلاپیا منجمد

430,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی شیر منجمد

400,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

280,000 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

300,000 تومان
ماهی گیش مقوا

ماهی سفید دودی

320,000 تومان
ماهی-دودی

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

23,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی هوکی منجمد

60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی