فیله ماهی حلوا سیاه تازه

670,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

330,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

450,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

600,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

550,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

220,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

240,000 تومان

فیله ماهی راشکو تازه

800,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

620,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

300,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

1,300,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

600,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

420,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

430,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

350,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

400,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

500,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

450,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

270,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

380,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

650,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

380,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

400,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

220,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

480,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

195,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

300,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله کفال دریایی

290,000 تومان
ماهی کفال

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

350,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی هوکی منجمد

60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی