فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

45,000 تومان

فیله کفال دریایی

175,000 تومان 147,000 تومان
حراج! ماهی کفال

فیله ماهی سارم تازه

51,000 تومان 46,000 تومان
حراج! ماهی سارم

فیله ماهی سفید دریا

189,000 تومان 179,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شوریده تازه

150,000 تومان 143,500 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

155,000 تومان 138,000 تومان
حراج! ماهی شیر

قزل آلا پاک شده تازه

39,700 تومان
قزل آلا

فیله حلوا سیاه منجمد

140,000 تومان 132,000 تومان
حراج! حلوا سیاه

فیله ماهی سارم منجمد

39,000 تومان
ماهی سارم

فیله سالمون نروژ منجمد

295,000 تومان 260,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

148,000 تومان 140,200 تومان
حراج! سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

155,000 تومان 135,000 تومان
حراج! ماهی سنگسر

فیله ماهی کفشک منجمد

108,000 تومان

فیله کوتر شیر نیزه دم سبز منجمد

84,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

145,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

165,000 تومان 139,000 تومان
حراج! ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

42,000 تومان 39,000 تومان
حراج!

فیله تیلاپیا منجمد

45,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی سرخو تازه

149,000 تومان 143,000 تومان
حراج! ماهی سرخو

فیله ماهی شیر منجمد

90,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

38,500 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

91,000 تومان 89,000 تومان
حراج! کفشک

فیله کوتر شیر نیزه تازه

91,000 تومان 89,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

85,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

159,000 تومان 148,000 تومان
حراج! حلوا سیاه

فیله ماهی میش تازه

میش-ماهی

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی راشکو منجمد

ماهی راشگو

فیله ماهی میش منجمد

ماهی حلوا سفید تازه کامل

179,000 تومان 175,000 تومان
حراج! حلوا سفید

فیله حلوا سفید منجمد

حلوا سفید

فیله ماهی سنگسر تازه