فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

61,000 تومان

فیله کفال دریایی

173,000 تومان 160,000 تومان
حراج! ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

135,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

89,000 تومان 83,000 تومان
حراج!

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

151,000 تومان 145,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

155,000 تومان 145,000 تومان
حراج! ماهی شیر

قزل آلا پاک شده تازه

59,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله حلوا سیاه منجمد

135,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

80,000 تومان

فیله سنگسر طلایی منجمد

130,000 تومان 123,000 تومان
حراج!

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

87,000 تومان 81,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

140,000 تومان 134,000 تومان
حراج!

فیله ماهی هامور منجمد

170,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

58,000 تومان 52,000 تومان
حراج!

فیله تیلاپیا منجمد

69,500 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

375,000 تومان

فیله ماهی سنگسر تازه

150,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

120,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

59,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

155,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

68,000 تومان 63,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

67,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی میش تازه

170,000 تومان

فیله ماهی راشکو منجمد

فیله سالمون نروژی منجمد

340,000 تومان 325,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

160,000 تومان
سرخو

فیله ماهی کفشک منجمد

140,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

فیله حلوا سفید منجمد

حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

165,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی