فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

48,000 تومان

فیله کفال دریایی

130,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

115,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

70,000 تومان 65,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شوریده تازه

131,000 تومان 125,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

118,000 تومان 110,000 تومان
حراج! ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

120,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

59,000 تومان

فیله ماهی راشکو منجمد

135,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

120,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

65,000 تومان

فیله ماهی سرخو منجمد

130,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

110,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

87,000 تومان 81,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

125,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

130,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

45,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

55,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

130,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

130,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

135,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

85,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

110,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

49,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

120,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

68,000 تومان 63,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

67,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله سالمون نروژی منجمد

340,000 تومان 325,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی کفشک منجمد

120,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی