فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

46,000 تومان

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

145,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

68,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

133,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

170,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

150,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

44,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

130,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

65,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

410,000 تومان 390,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

140,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

115,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

87,000 تومان 81,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

133,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

130,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

45,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

89,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی سرخو تازه

145,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

92,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

125,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

44,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

70,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

67,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله کفال دریایی

130,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی راشکو منجمد

135,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

120,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

ماهی حلوا سفید تازه کامل

130,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

130,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی کفشک تازه

120,000 تومان
کفشک

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی