فیله کفال دریایی

690,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

670,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

200,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

400,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

7,800,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

550,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

280,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

310,000 تومان

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

480,000 تومان

فیله ماهی راشکو تازه

1,500,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

440,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

300,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

1,300,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

420,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

430,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

290,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

580,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

500,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

450,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

270,000 تومان

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

450,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

380,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

420,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

280,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

580,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

200,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

300,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله اوزون برون تازه

700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله تیلاپیا منجمد

430,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی هوکی منجمد

60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی