فیله کفال دریایی

290,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

350,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

150,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

370,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

370,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

280,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

140,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

160,000 تومان

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

350,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

790,000 تومان 700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی راشکو تازه

450,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

130,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

750,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

360,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

250,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

230,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

245,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

470,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

135,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

205,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

400,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

250,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

280,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

130,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

270,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

195,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

180,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی