فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

98,000 تومان

فیله کفال دریایی

ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

220,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

115,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

270,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

190,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

210,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

85,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

ماهی ازون برون

فیله حلوا سیاه منجمد

220,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

90,000 تومان

فیله سنگسر طلایی منجمد

140,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

165,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

130,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

210,000 تومان

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

75,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

120,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

150,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

75,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

185,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

120,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

110,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله ماهی راشکو منجمد

135,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

470,000 تومان 450,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

165,000 تومان
سرخو

فیله ماهی میش منجمد

فیله ماهی هامور منجمد

135,000 تومان
ماهی هامور

فیله تیلاپیا منجمد

115,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

130,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

130,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی