فیله ماهی حلوا سیاه تازه

670,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

330,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

600,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

600,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

550,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

280,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

310,000 تومان

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

270,000 تومان

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

650,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

380,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

580,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

195,000 تومان
ماهی کوتر

فیله کفال دریایی

290,000 تومان
ماهی کفال

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

350,000 تومان

ماهی سفید دودی

320,000 تومان
ماهی-دودی

فیله اوزون برون تازه

700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون